Vår hållbarhetspolicy

Gold of Lapland strävar efter att ständigt arbeta med hållbar utveckling i vår destination! Det gör vi bland annat genom att arbeta med, och ständigt uppdatera, vår hållbarhetspolicy. Vi har blivit analyserade utifrån det verktyg/checklista som länet arbetar med, GSTC (Global Sustainability Tourism Council) samt att vi arbetar med åtgärdsplanen.

Gold of Laplands hållbarhetsarbete är en självklarhet eftersom vi vill bidra till kommande generationers möjligheter att leva ett bra liv. Dessutom tror vi att hållbarhet är nödvändigt för utvecklingen av en framgångsrik besöksnäring. Vårt hållbarhetsarbete utgår från att social hållbarhet är målet, ekonomin är medlet och miljön sätter ramarna. Vi strävar efter att bli alltmer hållbara inom egen verksamhet och stöttar även våra medlemmar i arbetet för en mer hållbar besöksnäring. Gold of Laplands hållbarhetsarbete utgår från dessa punkter:

  • Medarbetare som trivs på jobbet är viktigt. Vi ska erbjuda en arbetsplats som präglas av jämställdhet, mångfald och respekt för den enskilde medarbetaren. Vi har en nolltolerans gällande diskriminering och trakasserier och tycker att alla är lika viktiga och värdefulla, oavsett sexuell läggning, hudfärg, kön, funktionshinder eller religion.

  • I vår verksamhet tas hänsyn till ursprungs- och lokalbefolkningens intressen och kultur. Vi vill bidra till att våra besökare tar del av vårt lokala kultur- och naturarv och att det sker med hänsyn till lokalbefolkning och natur.

  • Det är även viktigt att bidra till en lokal ekonomisk utveckling så att lokalsamhället finns kvar, bland annat genom att uppmuntra besökare att handla kvalitetsprodukter från lokala entreprenörer och genom att ständigt stödja våra medlemsföretag på bästa sätt. Vi är lyhörda för våra medlemmars förväntningar och tar ansvar för föreningens verksamhet för att säkerställa en finansiellt stabil långsiktighet.

  • Även miljö- och klimatfrågor är väsentliga för vår verksamhet. Vi har ett fantastisk naturarv i vårt geografiska område som vi måste värna om och därför strävar vi hela tiden efter att bli mer miljövänliga. Varje år går vi igenom vår interna miljöplan för att se om vi följer den och stämmer av om vi behöver göra mer. Alla medarbetare är delaktiga och betydelsefulla i vårt miljöarbete.

  • Transparens är viktigt – därför kommuniceras både miljöplan och hållbarhetspolicy på våra kontor och på hemsidan.